Điều khoản sử dụng

Nội dung bài viết Điều khoản sử dụng

Lưu ý:

1. Nên sử dụng nhiều tab để làm việc

2. Không để hình ảnh hiện quá lâu trước khi xác nhận.

3. Nhập sai nhiều lần nên tải lại (F5) lại trang.

4. Tối đa 30 phút hãy tải lại trang (F5) 01 lần.

Hỗ trợ trực tuyến